kancelaria

This author kancelaria has created 95 entries.

Frankowicze ponownie wygrywają w sporze z Bankiem Millennium S.A.

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z Bankiem Millennium. Wyrokiem z dnia 12 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił w całości apelację banku prawomocnie ustalając w ten sposób, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2007 r., jest nieważna, zaś zasądzenie na rzecz kredytobiorcy zwrotu wszystkich uiszczonych wpłat na rzecz Banku, zgodnie z teorią dwóch kondykcji, jest w pełni zasadne. Co istotne, Sąd odniósł się również do zarzutu zatrzymania sformułowanego

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z 1952 r., utrzymanym następnie w mocy przez były Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, ojciec naszych klientów został skazany na

Przełomowy wyrok w sprawach kredytów frankowych!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wydanym w dniu 24 marca 2022 r. wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym Sąd oddalił w całości apelację mBanku S.A. (następcy prawnego BRE Banku S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r. i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii koszty postępowania. Powyższe orzeczenie jest o tyle istotne, że w konsekwencji jego wydania uprawomocnił się przełomowy wyrok Sądu Okręgowego, który został wydany w zaledwie trzy miesiące od dnia wniesienia pozwu! Sąd

Kolejne wygrane kredytobiorców złotówkowych w sporze z bankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnej wygranej klienta Kancelarii w sporze z bankiem o kredyt złotówkowy. Powódka Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wniosła pozew o orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwana uiściła na rzecz Banku kwotę 144.095,21 zł wraz z odsetkami umownymi. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, że zawarła z pozwaną umowę o udzielnie kredytu konsolidacyjnego. W wyniku niewykonania zobowiązań przez

Kolejna wygrana Frankowiczów w sporze z mBankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z mBankiem – następcą prawnym BRE Banku S.A. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2006 r., jest nieważna. W konsekwencji powyższego, opierając się na tzw. teorii dwóch kondykcji, Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 170.019,01 zł tytułem wszystkich uiszczonych na rzecz Banku wpłat, a nadto obciążył Bank kosztami postępowania sądowego w całości. Wyrok

Kredytobiorcy złotówkowi również pokrzywdzeni! Pierwsze pozwy o WIBOR niedługo trafią do Sądu.

Szanowni Państwo, już od kilku miesięcy obserwujemy jak wzrasta wskaźnik WIBOR i to znacznie powyżej wzrostu stóp procentowych NBP. Od wskaźnika WIBOR zależy oprocentowanie milionów kredytów złotówkowych. Raty wzrastają, a kredytobiorcy zastanawiają się dlaczego. Odpowiedź jest prosta – banki, tak jak w przypadku kredytów frankowych, przewidziały dla siebie ukryte wynagrodzenie, które zawiera w sobie WIBOR. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w procesach o stwierdzenie nieważności umów kredytów frankowych, które prowadzimy od 2014 r., zauważyć możemy, że skala problemu dotyczącego WIBOR jest jednak o

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach karno-skarbowych!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach karno-skarbowych. W dniu 7 lutego 2022 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim klient Kancelarii został uniewinniony od zarzucanego mu czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art.9 § 3 k.k.s. oraz czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s. Oskarżonemu przedstawiono zarzuty, o to że jako prezes

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A.!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. Kancelaria w dniu 11 lutego 2022 r. uzyskała kolejny wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców. Wyrok zapadł w sprawie przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A. W niniejszej sprawie Sąd nie potrzebował dowodu z opinii biegłego sądowego, poprzestając na przesłuchaniu powodów oraz świadków banku.

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

Szanowni Państwo, Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., Członkowie Grupy w postępowaniu grupowym, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie o sygn. I C 990/18. Z uwagi na trwający stan pandemii nie mamy możliwości zorganizowania z Państwem kolejnego spotkania, stąd informujemy o aktualnym jego stanie. W postępowaniu grupowym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie o sygn. akt: I C 990/18 dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „PORTA HOLDING” S.A. biegli wydali tak długo wyczekiwaną przez

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium S.A. i PKO BP S.A.!

Szanowni Państwo, na zakończenie roku informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 926/20) po raz kolejny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest w całości nieważna i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane przez nich wpłaty. Wyrok jest nieprawomocny:   Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie o ustalenie i