kancelaria

This author kancelaria has created 83 entries.

Kredyt CHF u przedsiębiorcy nieważny.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący przedsiębiorców posiadających kredyty CHF. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2020 r., XXVI GC 586/20 w sprawie wskazał, że umowa kredytu w CHF to „kombinacja umowy kredytu złotowego zmodyfikowanego o instrument pochodny w postaci swapa walutowo-odsetkowego (CIRS)” i ma na celu obejście ustawy, co czyni taką umowę nieważną. Sądy zaczęły zatem dostrzegać inną argumentację dotyczącą nieważności umowy kredytu CHF, niż wyłącznie skutek abuzywnych zapisów w umowie. Powyższa

Ugody w sprawach kredytów CHF.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas informacje o propozycjach ze strony banków oferujących w przeszłości kredyty powiązane z CHF, co do zawierania z kredytobiorcami ugód sądowych czy też pozasądowych. Zalecenia takie skierował do banków przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który uważa że w ten sposób można rozwiązać problem kredytów udzielonych w CHF. W szczególności skupiono się na rozwiązaniu w postaci przewalutowania kredytu i rozliczania się z bankiem tak, jak gdyby kredyt od samego początku był kredytem złotowym, oprocentowanym

Wygrana w sprawie kredytu CHF c/a mBank (tzw. umowa „starego portfela” dawnego BRE Banku)

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie po ponad 5 latach procesu, wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem CHF, którego umowa została zawarta w 2006 r. z ówczesnym BRE Bank S.A. Decyzją Sądu kredytobiorcy wygrali powództwo w całości, otrzymując zwrot nadpłaconych ponad udzielony kapitał kredytu kwot wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego.  Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na znajdujące się w niej postanowienia abuzywne, które

Sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że w dniu 20 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 26 maja 1953 r. Wyrokiem z 1953 r. dwudziestodwuletni działacz opozycji został skazany na karę 6 lat więzienia oraz 2 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Na podstawie ustawy o amnestii orzeczona kara została złagodzona do

Wygrana w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Umowa „Pareto II” uznana za nieważną.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (sygn. akt II Ca 1816/19) zapadł prawomocny wyrok w sprawie o zwrot równowartości dokonanych przez powoda wpłat w związku z umową „Pareto II”. Powód domagał się zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością świadczenia nienależnego (tj. wszelkich wpłat na rzecz TUŻ Europa) a kwotą wypłaconą po zakończeniu umowy. Sąd Okręgowy oddalił apelację pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Sąd II Instancji w całości podzielił ustalenia faktyczne

Kolejna wygrana kredytobiorców!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok! Sprawa dotyczyła umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim (CHF), która została zawarta w 2009 r. z ówczesnym Santander Consumer Bank S.A. Sąd stwierdził, że zawarta umowa jest w całości nieważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Sprawa była prowadzona we współpracy z r. pr. Radosławem Górskim. Kancelaria od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutą

Kolejny sukces Kancelarii w sporze z Wojskowym Biurem Emerytalnym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z rozliczeniem świadczenia emerytalno – rentowego. W dniu 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uwzględniając odwołanie ubezpieczonego, wydał korzystny dla niego wyrok w sprawie o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ustalił, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał jej zmniejszenia, a w konsekwencji, że dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. Sąd Okręgowy, uwzględniając kształtującą się już linię orzeczniczą, ponownie podkreślił, iż organ rentowy wydając uprzednio decyzje o wygaszeniu czy

Raiffeisen Bank International AG S.A. pozywa i przegrywa. Prawomocna wygrana w sprawie kredytu denominowanego do CHF.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że po 4 latach procesu zakończyła się z korzyścią dla kredytobiorców sprawa wytoczona przez Raiffeisen Bank International AG S.A.  (umowa  dawnego Polbanku). W dniu 29 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który zmienił  wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Szczecinie,  oddalając powództwo banku w całości i zasądzając od banku na rzecz każdego z powodów zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Bank w 2014 r. wypowiedział kredytobiorcom umowę kredytu

Szanowni Państwo, z dumą i radością informujemy, że nasz zespół niebawem wzbogaci się o kolejnych aplikantów adwokackich. Paulina Urbanowicz oraz Justyna Świerkowska z wynikiem pozytywnym zdały wstępny egzamin na aplikację adwokacką. Gratulujemy! Zespół kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska.