kancelaria

This author kancelaria has created 83 entries.

Prawomocna wygrana w sporze o prawo do firmy „Stocznia Szczecińska”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie  Sekcja Odwoławcza w VIII Wydziale Gospodarczym, oddalił apelację Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w sprawie wniosku o zmianę nazwy na Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. Reprezentowane przez Kancelarię spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. w Szczecinie oraz Stocznia Szczecińska S.A. wniosły o oddalenie żądania, z uwagi na naruszenie ich prawa do firmy (nazwy). W imieniu BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska sprawę prowadzili

Sukces w sporze przeciwko ubezpieczycielowi.

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach uzyskaliśmy korzystny dla naszej klientki wyrok w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Po przeszło 9 latach od zdarzenia Sąd Okręgowy w Szczecinie, opierając się na licznych opiniach biegłych, w całości przychylił się do naszych żądań zasądzając od ubezpieczyciela kwotę zadośćuczynienia w wysokości ponad 200.000,00 zł, odszkodowania – ponad 30.000,00 zł oraz renty jak również dokonał ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszelkie szkody mogące powstać w przyszłości w związku z wypadkiem. W ocenie

Kancelaria w Międzyzdrojach – godziny otwarcia.

Szanowni Państwo, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc prawną w Międzyzdrojach, informujemy, że w każdy wtorek i czwartek (w godzinach od 10:00 do 15:30) pozostajemy do Państwa dyspozycji w Oddziale Kancelarii w Międzyzdrojach, Pasaż pod Gryfem, piętro I, ul. Gryfa Pomorskiego 21-23. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość umówienia terminu spotkania w innym dniu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Z poważaniem r. pr. Barbara Domańska adw. Piotr Barcz

Konsekwencje niesłusznego wpisu do KRD.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie uzyskaliśmy prawomocny wyrok w sprawie niesłusznego wpisu zadłużenia naszego klienta do KRD, na podstawie którego pozwana spółka została zobowiązana do usunięcia informacji gospodarczej oraz zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł (wraz z odsetkami liczonymi od 2017 r. oraz kosztami procesu). Pozwana spółka dokonała wpisu informacji gospodarczej pomimo tego, że zobowiązanie było już przedawnione (z 2002 r.), a także pomimo tego, że wcześniej co do poprzednika prawnego pozwanej spółki zapadł wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty, która

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w okresie komunizmu.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osobom, które w okresie komunizmu były internowane lub represjonowane przez organy ścigania przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia. Uprawnionymi do złożenia wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie są osoby represjonowane, a w razie ich śmierci uprawnienie to przechodzi na ich małżonków, dzieci oraz rodziców. Przesłanką do 

Szanowni Państwo, z dumą i radością informujemy, że nasz zespół niebawem wzbogaci się o kolejnego radcę prawnego – apl. radc. Katarzyna Szelepajło z wynikiem pozytywnym zdała egzamin radcowski. Gratulujemy! Zespół kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska.

Zabezpieczenie w sprawie kredytu indeksowanego.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zabezpieczył powództwo w sprawie o zapłatę w związku nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższe oznacza w praktyce, że: kredytobiorcy są zwolnieni z obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, pozwany bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej, pozwany bank nie

Kontrole wykorzystania środków z Tarczy antykryzysowej.

Szanowni Państwo, w związku z przyznanymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej w ostatnim czasie zarówno urzędy skarbowe jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziały kontrole u przedsiębiorców po ustaniu epidemii COVID-19. W wielu bowiem przypadkach pomoc dla przedsiębiorców była uzależniona od spełnienia określonych kryteriów, w szczególności od spadku przychodów m.in. w przypadku świadczeń postojowych czy dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej jednak przedsiębiorcy wnioskowali o zwolnienie ze składek ZUS, które to zwolnienie nie było obwarowane powyższym wymogiem, jednakże w przypadku

Zwolnienie z PIT marynarzy a ulga abolicyjna.

Szanowni Państwo, w dniu 01 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 1 zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając m.in. zwolnienie z PIT dla marynarzy. Nowe przepisy z racji wąskiego zakresu zdefiniowania wielu pojęć takich jak chociażby żegluga międzynarodowa znacznie zawężają grono osób uprawnionych do skorzystania z nowej regulacji. Niezależnie jednak od zwolnienia z

Upadłość konsumencka sposobem na całkowite oddłużenie już nie tylko dla konsumentów.

Jeżeli przez ogłoszony stan epidemii i jego skutki boją się Państwo o swoją przyszłość i zdolność spłaty wszystkich zobowiązań, ten temat może Państwa zainteresować! W obliczu trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą pandemią zakażeń SARS COVID-19 warto zapoznać się z zagadnieniem upadłości konsumenckiej. Artykuł przedstawia rozwiązanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby procedury ogłoszenia upadłości podmioty te zostały ze sobą zrównane w przepisach prawa. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest sposobem wychodzenia z długów.