kancelaria

This author kancelaria has created 83 entries.

Obowiązki sprawozdawcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobie pandemii.

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wprowadziła zmiany mające wpływ m.in. na funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych. Rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużono termin na sporządzenie i

Wygrana w II instancji w sporze ze Skarbem Państwa o stwierdzenie nieważności uchwał Stoczni Szczecińskiej „PORTA HOLDING” S.A.!

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 7 maja 2020 r. wyroku , w którym oddalono apelację Skarbu Państwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 7 maja 2002 r., a zatem dokładnie 18 lat temu. Przypomnijmy, że Skarb Państwa domagał się unieważnienia uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Stoczni o kwotę ponad 400 mln złotych. W 2002 r. Sąd uwzględnił to żądanie, wydając wyrok zaoczny, jednak

Możliwość odzyskania nieruchomości wywłaszczonych w PRL wyłącznie do 14 maja 2020 r.!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wnioskiem o zwrot nieruchomości wywłaszczonych przed 2000 rokiem można wystąpić jedynie do 14 maja 2020 r. Powyższy termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie jest możliwe jego przywrócenie, nawet jeżeli uchybienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Jedną z głównych przesłanek żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest niezrealizowanie na nieruchomości lub jej części celu wywłaszczenia. Przedmiotowe roszczenie przysługuje zarówno poprzedniemu właścicielowi nieruchomości jak i jego spadkobiercom. Informujemy, że istnieje

Polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości, że w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej, wynikającej z pandemii COVID-19, niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i środków wspierających przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, jednakże wobec zaistniałej i dynamicznie rozwijającej się sytuacji, płynność finansowa przedsiębiorcy jest znacząco zagrożona, co w konsekwencji może doprowadzić do jego niewypłacalności. W rządowym projekcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przewidziano program wsparcia z budżetu Państwa zwany Polityką Nowej Szansy. Pomoc

Tarcza 2.0 – najważniejsze zmiany.

Szanowni Państwo, w dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczę antykryzysową 2.0). Najważniejsze zmiany w Traczy antykryzysowej 2.0 obejmują: możliwość skorzystania z dotychczasowych instrumentów pomocowych, również przez firmy założone pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 r.; zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za okres marzec – maj 2020 r., z których będą mogły skorzystać firmy zatrudniające od

Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi umów zawartych w trybie zamówień publicznych wykonywanych w czasie trwania epidemii oraz kłopotów związanych z ich realizacją wyjaśniamy, że uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. Tarcza antykryzysowa wychodzi naprzeciw wykonawcom realizującym zawarte już umowy, aby mogli przetrwać kryzys gospodarczy związany z epidemią. Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg istotnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych. Pierwszym z nich jest nałożenie na strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego „obowiązku informacyjnego” polegającego na konieczności niezwłocznego informowania się

Tarcza antykryzysowa to nie wszystko

Szanowni Państwo, w dniu 31 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę antykryzysową. Ustawy co do zasady będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Ostatecznie zatem, na podstawie wspomnianego pakietu przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z następujących rozwiązań: zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020 roku, które dotyczy mikroprzedsiębiorców (składki za osoby zatrudnione oraz płatnika składek) oraz za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (jednoosobową) niezatrudniające innych osób (czy to na

Zmiana warunków odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej) planowana jest również aktualizacja przepisów ustawy kodeks karny wykonawczy przewidującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie dotychczasowego zastosowania systemu poprzez podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności warunkującej taką możliwość z roku do 18 miesięcy. Zmiana ta ma o tyle istotne znaczenie, albowiem

Wakacje kredytowe – czy na pewno są korzystne dla kredytobiorcy?

Szanowni Państwo, w związku z wywołanym przez panującą pandemię COVID-19 spowolnieniem gospodarczym, wiele banków przygotowało oferty, które w założeniu mają na celu umożliwienie kredytobiorcom przebrnięcie przez tą ciężką sytuację. Oferty te w wielu przypadkach sprowadzają się do płatnej prolongaty, która w rzeczywistości już wcześniej była przewidziana w umowach kredytowych. Różnica polega na tym, że uzyskanie „wakacji kredytowych” może okazać się dużo łatwiejsze niż wcześniej. Oferty banków są różne i często okazują się nieopłacalne, dlatego przed decyzją o udaniu się na ewentualne