Aktualności

Wygrana w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Umowa „Pareto II” uznana za nieważną.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (sygn. akt II Ca 1816/19) zapadł prawomocny wyrok w sprawie o zwrot równowartości dokonanych przez powoda wpłat w związku z umową „Pareto II”. Powód domagał się zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością świadczenia nienależnego (tj. wszelkich wpłat na rzecz TUŻ Europa) a kwotą wypłaconą po zakończeniu umowy. Sąd Okręgowy oddalił apelację pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Sąd II Instancji w całości podzielił ustalenia faktyczne

Kolejna wygrana kredytobiorców!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok! Sprawa dotyczyła umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim (CHF), która została zawarta w 2009 r. z ówczesnym Santander Consumer Bank S.A. Sąd stwierdził, że zawarta umowa jest w całości nieważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Sprawa była prowadzona we współpracy z r. pr. Radosławem Górskim. Kancelaria od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutą

Kolejny sukces Kancelarii w sporze z Wojskowym Biurem Emerytalnym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z rozliczeniem świadczenia emerytalno – rentowego. W dniu 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uwzględniając odwołanie ubezpieczonego, wydał korzystny dla niego wyrok w sprawie o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ustalił, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał jej zmniejszenia, a w konsekwencji, że dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. Sąd Okręgowy, uwzględniając kształtującą się już linię orzeczniczą, ponownie podkreślił, iż organ rentowy wydając uprzednio decyzje o wygaszeniu czy

Raiffeisen Bank International AG S.A. pozywa i przegrywa. Prawomocna wygrana w sprawie kredytu denominowanego do CHF.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że po 4 latach procesu zakończyła się z korzyścią dla kredytobiorców sprawa wytoczona przez Raiffeisen Bank International AG S.A.  (umowa  dawnego Polbanku). W dniu 29 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który zmienił  wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Szczecinie,  oddalając powództwo banku w całości i zasądzając od banku na rzecz każdego z powodów zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Bank w 2014 r. wypowiedział kredytobiorcom umowę kredytu

Szanowni Państwo, z dumą i radością informujemy, że nasz zespół niebawem wzbogaci się o kolejnych aplikantów adwokackich. Paulina Urbanowicz oraz Justyna Świerkowska z wynikiem pozytywnym zdały wstępny egzamin na aplikację adwokacką. Gratulujemy! Zespół kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska.  

Prawomocna wygrana w sporze o prawo do firmy „Stocznia Szczecińska”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie  Sekcja Odwoławcza w VIII Wydziale Gospodarczym, oddalił apelację Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w sprawie wniosku o zmianę nazwy na Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. Reprezentowane przez Kancelarię spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. w Szczecinie oraz Stocznia Szczecińska S.A. wniosły o oddalenie żądania, z uwagi na naruszenie ich prawa do firmy (nazwy). W imieniu BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska sprawę prowadzili

Sukces w sporze przeciwko ubezpieczycielowi.

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach uzyskaliśmy korzystny dla naszej klientki wyrok w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Po przeszło 9 latach od zdarzenia Sąd Okręgowy w Szczecinie, opierając się na licznych opiniach biegłych, w całości przychylił się do naszych żądań zasądzając od ubezpieczyciela kwotę zadośćuczynienia w wysokości ponad 200.000,00 zł, odszkodowania – ponad 30.000,00 zł oraz renty jak również dokonał ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszelkie szkody mogące powstać w przyszłości w związku z wypadkiem. W ocenie

Kancelaria w Międzyzdrojach – godziny otwarcia.

Szanowni Państwo, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc prawną w Międzyzdrojach, informujemy, że w każdy wtorek i czwartek (w godzinach od 10:00 do 15:30) pozostajemy do Państwa dyspozycji w Oddziale Kancelarii w Międzyzdrojach, Pasaż pod Gryfem, piętro I, ul. Gryfa Pomorskiego 21-23. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość umówienia terminu spotkania w innym dniu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Z poważaniem r. pr. Barbara Domańska adw. Piotr Barcz

Konsekwencje niesłusznego wpisu do KRD.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie uzyskaliśmy prawomocny wyrok w sprawie niesłusznego wpisu zadłużenia naszego klienta do KRD, na podstawie którego pozwana spółka została zobowiązana do usunięcia informacji gospodarczej oraz zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł (wraz z odsetkami liczonymi od 2017 r. oraz kosztami procesu). Pozwana spółka dokonała wpisu informacji gospodarczej pomimo tego, że zobowiązanie było już przedawnione (z 2002 r.), a także pomimo tego, że wcześniej co do poprzednika prawnego pozwanej spółki zapadł wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty, która

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w okresie komunizmu.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osobom, które w okresie komunizmu były internowane lub represjonowane przez organy ścigania przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia. Uprawnionymi do złożenia wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie są osoby represjonowane, a w razie ich śmierci uprawnienie to przechodzi na ich małżonków, dzieci oraz rodziców. Przesłanką do