Aktualności

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z 1952 r., utrzymanym następnie w mocy przez były Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, ojciec naszych klientów został skazany na

Przełomowy wyrok w sprawach kredytów frankowych!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wydanym w dniu 24 marca 2022 r. wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym Sąd oddalił w całości apelację mBanku S.A. (następcy prawnego BRE Banku S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r. i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii koszty postępowania. Powyższe orzeczenie jest o tyle istotne, że w konsekwencji jego wydania uprawomocnił się przełomowy wyrok Sądu Okręgowego, który został wydany w zaledwie trzy miesiące od dnia wniesienia pozwu! Sąd

Kolejne wygrane kredytobiorców złotówkowych w sporze z bankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnej wygranej klienta Kancelarii w sporze z bankiem o kredyt złotówkowy. Powódka Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wniosła pozew o orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwana uiściła na rzecz Banku kwotę 144.095,21 zł wraz z odsetkami umownymi. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu, powódka wskazała, że zawarła z pozwaną umowę o udzielnie kredytu konsolidacyjnego. W wyniku niewykonania zobowiązań przez

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A.!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. Kancelaria w dniu 11 lutego 2022 r. uzyskała kolejny wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców. Wyrok zapadł w sprawie przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A. W niniejszej sprawie Sąd nie potrzebował dowodu z opinii biegłego sądowego, poprzestając na przesłuchaniu powodów oraz świadków banku.

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF! Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny ustalił, że umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF są nieważne, a w konsekwencji zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dotychczas uiszczone przez nich wpłaty. Odciążenie naszych klientów z obowiązku spłaty kredytu cieszy tym bardziej, że kurs franka szwajcarskiego w dalszym ciągu tak znacząco wzrasta. Jednym z wydanych ostatnio orzeczeń jest ogłoszony w dniu

Pomoc prawna dla klientów niemieckojęzycznych ??

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria od sierpnia 2021 r. rozszerza swoją działalność świadcząc od teraz pomoc prawną z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych również dla klientów niemieckojęzycznych. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 577 821 921 lub adresem e-mail: [email protected] Wskazujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska istnieje na rynku usług prawniczych od 1994 r. W tym okresie profesjonalni pełnomocnicy współpracujący z Kancelarią nabyli bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

Szanowni Państwo, informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w postępowaniu grupowym dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. biegli wydali długo oczekiwaną opinię. Na opinię czekaliśmy ponad rok. Dokument liczy 259 stron, bez załączników. Biegli oszacowali wysokość luki finansowej powstałej w majątku spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. na czerwiec 2002 r. na kwotę ponad 1,3 mld (miliarda) złotych, co potwierdza, że rzekoma pomoc Skarbu Państwa w postaci pożyczki w kwocie 8 mln złotych stanowiła

Kolejne korzystne wyroki dla kredytobiorców przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Szanowni Państwo, informujemy, że w ostatnim czasie Kancelaria uzyskała kolejne dwa wyroki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalające, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców (tzw. teoria dwóch kondykcji). Wyroki zapadły w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (sygn. akt I C 1162/20), a także przeciwko Bankowi BPH S.A. – umowa dawnego GE Money Bank S.A. (sygn. akt I C 391/20). W obu sprawach Sąd nie potrzebował dowodu z opinii

Kolejne korzystne dla Frankowiczów orzeczenia TSUE.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-609/19 i C-776/19-C-782/19 wypowiedział się na temat przedawnienia roszczeń Frankowiczów w sposób korzystny dla kredytobiorców. Wskazano, że wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i który nie ma wiedzy o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia i może on w każdym czasie wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy. Ponadto Trybunał wskazał, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych

Korzystny dla kredytobiorców CHF wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie wydany w zaledwie 3 miesiące!

Szanowni Państwo, informujemy, że Kancelaria w ekspresowym tempie (3 miesiące) uzyskała wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym mBank) jest nieważna, a także zasądzający od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców – zarówno wpłacone w PLN, jak i po zawarciu aneksu – w CHF tj. zasądzenie na podstawie tzw. teorii dwóch kondykcji. Pozew został złożony w Sądzie w połowie lutego 2021 r., a w dniu 31 maja