Aktualności

Zabezpieczenie w sprawie kredytu indeksowanego.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zabezpieczył powództwo w sprawie o zapłatę w związku nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższe oznacza w praktyce, że: kredytobiorcy są zwolnieni z obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, pozwany bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej, pozwany bank nie

Kontrole wykorzystania środków z Tarczy antykryzysowej.

Szanowni Państwo, w związku z przyznanymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej w ostatnim czasie zarówno urzędy skarbowe jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziały kontrole u przedsiębiorców po ustaniu epidemii COVID-19. W wielu bowiem przypadkach pomoc dla przedsiębiorców była uzależniona od spełnienia określonych kryteriów, w szczególności od spadku przychodów m.in. w przypadku świadczeń postojowych czy dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej jednak przedsiębiorcy wnioskowali o zwolnienie ze składek ZUS, które to zwolnienie nie było obwarowane powyższym wymogiem, jednakże w przypadku

Zwolnienie z PIT marynarzy a ulga abolicyjna.

Szanowni Państwo, w dniu 01 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 1 zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając m.in. zwolnienie z PIT dla marynarzy. Nowe przepisy z racji wąskiego zakresu zdefiniowania wielu pojęć takich jak chociażby żegluga międzynarodowa znacznie zawężają grono osób uprawnionych do skorzystania z nowej regulacji. Niezależnie jednak od zwolnienia z

Upadłość konsumencka sposobem na całkowite oddłużenie już nie tylko dla konsumentów.

Jeżeli przez ogłoszony stan epidemii i jego skutki boją się Państwo o swoją przyszłość i zdolność spłaty wszystkich zobowiązań, ten temat może Państwa zainteresować! W obliczu trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą pandemią zakażeń SARS COVID-19 warto zapoznać się z zagadnieniem upadłości konsumenckiej. Artykuł przedstawia rozwiązanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby procedury ogłoszenia upadłości podmioty te zostały ze sobą zrównane w przepisach prawa. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest sposobem wychodzenia z długów.

Obowiązki sprawozdawcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobie pandemii.

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wprowadziła zmiany mające wpływ m.in. na funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych. Rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużono termin na sporządzenie i

Wygrana w II instancji w sporze ze Skarbem Państwa o stwierdzenie nieważności uchwał Stoczni Szczecińskiej „PORTA HOLDING” S.A.!

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 7 maja 2020 r. wyroku , w którym oddalono apelację Skarbu Państwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 7 maja 2002 r., a zatem dokładnie 18 lat temu. Przypomnijmy, że Skarb Państwa domagał się unieważnienia uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Stoczni o kwotę ponad 400 mln złotych. W 2002 r. Sąd uwzględnił to żądanie, wydając wyrok zaoczny, jednak

Możliwość odzyskania nieruchomości wywłaszczonych w PRL wyłącznie do 14 maja 2020 r.!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wnioskiem o zwrot nieruchomości wywłaszczonych przed 2000 rokiem można wystąpić jedynie do 14 maja 2020 r. Powyższy termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie jest możliwe jego przywrócenie, nawet jeżeli uchybienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Jedną z głównych przesłanek żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest niezrealizowanie na nieruchomości lub jej części celu wywłaszczenia. Przedmiotowe roszczenie przysługuje zarówno poprzedniemu właścicielowi nieruchomości jak i jego spadkobiercom. Informujemy, że istnieje

Polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości, że w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej, wynikającej z pandemii COVID-19, niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i środków wspierających przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, jednakże wobec zaistniałej i dynamicznie rozwijającej się sytuacji, płynność finansowa przedsiębiorcy jest znacząco zagrożona, co w konsekwencji może doprowadzić do jego niewypłacalności. W rządowym projekcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przewidziano program wsparcia z budżetu Państwa zwany Polityką Nowej Szansy. Pomoc

Tarcza 2.0 – najważniejsze zmiany.

Szanowni Państwo, w dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczę antykryzysową 2.0). Najważniejsze zmiany w Traczy antykryzysowej 2.0 obejmują: możliwość skorzystania z dotychczasowych instrumentów pomocowych, również przez firmy założone pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 r.; zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za okres marzec – maj 2020 r., z których będą mogły skorzystać firmy zatrudniające od