Publikacje

Zwolnienie z PIT marynarzy a ulga abolicyjna.

Szanowni Państwo, w dniu 01 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 1 zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając m.in. zwolnienie z PIT dla marynarzy. Nowe przepisy z racji wąskiego zakresu zdefiniowania wielu pojęć takich jak chociażby żegluga międzynarodowa znacznie zawężają grono osób uprawnionych do skorzystania z nowej regulacji. Niezależnie jednak od zwolnienia z

Obowiązki sprawozdawcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobie pandemii.

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która wprowadziła zmiany mające wpływ m.in. na funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych. Rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużono termin na sporządzenie i

Polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości, że w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej, wynikającej z pandemii COVID-19, niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i środków wspierających przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, jednakże wobec zaistniałej i dynamicznie rozwijającej się sytuacji, płynność finansowa przedsiębiorcy jest znacząco zagrożona, co w konsekwencji może doprowadzić do jego niewypłacalności. W rządowym projekcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przewidziano program wsparcia z budżetu Państwa zwany Polityką Nowej Szansy. Pomoc

Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi umów zawartych w trybie zamówień publicznych wykonywanych w czasie trwania epidemii oraz kłopotów związanych z ich realizacją wyjaśniamy, że uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. Tarcza antykryzysowa wychodzi naprzeciw wykonawcom realizującym zawarte już umowy, aby mogli przetrwać kryzys gospodarczy związany z epidemią. Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg istotnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych. Pierwszym z nich jest nałożenie na strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego „obowiązku informacyjnego” polegającego na konieczności niezwłocznego informowania się

Zmiana warunków odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej) planowana jest również aktualizacja przepisów ustawy kodeks karny wykonawczy przewidującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie dotychczasowego zastosowania systemu poprzez podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności warunkującej taką możliwość z roku do 18 miesięcy. Zmiana ta ma o tyle istotne znaczenie, albowiem

Nowe przepisy o ograniczeniu zatorów płatniczych

Szanowni Państwo, w dniu 01 stycznia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649). Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą mają na celu wprowadzenie rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenie do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Regulacja ta dąży do wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw, poprzez ograniczenie występowania

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Szanowni Państwo, od dzisiaj (7 lutego 2020 r.) w życie wchodzą kolejne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Tym razem dotyczą one elektronicznego postępowania upominawczego, czyli EPU. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. kwestii doręczeń nakazów wydanych w postępowaniu elektronicznym. Odmiennie niż w postępowaniu procesowym po nowelizacji z 7 listopada 2019 r., w którym przewidziano doręczenia komornicze, w EPU będzie obowiązywała fikcja doręczenia powiązana z bazą PESEL. Zgodnie z treścią

Relacja ze spotkania z akcjonariuszami spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w upadłości w dniu 29 października 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu 29 października 2019 r. odbyło się spotkanie z akcjonariuszami Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w sprawie pozwu grupowego. Radca prawny Barbara Domańska i adwokat Piotr Barcz poinformowali uczestników o dotychczasowym przebiegu postępowania, w tym o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych, który ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Opinia biegłych ma zostać sporządzona na okoliczność tego czy w sytuacji m.in. gdyby została udzielona gwarancja Skarbu Państwa, gdyby nie doszło do zaskarżenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, to

RODO – wdrożenie, kompleksowa obsługa prawna, szkolenia.

Szanowni Państwo, informujemy, iż BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska świadczą usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeprowadzają dedykowane, poszczególnym branżom, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska aktywnie uczestniczą w procesie dostosowania Klientów Kancelarii do unijnych standardów, określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska, w obszarze ochrony danych osobowych, świadczą usługi polegające m.in. na: przeprowadzaniu audytów