Publikacje

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z 1952 r., utrzymanym następnie w mocy przez były Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, ojciec naszych klientów został skazany na

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A.!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. Kancelaria w dniu 11 lutego 2022 r. uzyskała kolejny wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców. Wyrok zapadł w sprawie przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A. W niniejszej sprawie Sąd nie potrzebował dowodu z opinii biegłego sądowego, poprzestając na przesłuchaniu powodów oraz świadków banku.

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium S.A. i PKO BP S.A.!

Szanowni Państwo, na zakończenie roku informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 926/20) po raz kolejny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest w całości nieważna i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane przez nich wpłaty. Wyrok jest nieprawomocny:   Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie o ustalenie i

Byli funkcjonariusze Policji kontra Policja – równa walka?

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 115 a ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem, „Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym”. Zdaniem Trybunału, policjanci nie otrzymywali pełnej rekompensaty poniesionej straty za niewykorzystany urlop. W

Spotkanie w oczekiwaniu na uchwałę SN.

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie on-line na temat wpływu najnowszego orzecznictwa TSUE i SN na tzw. sprawy frankowe, które poprowadzi adw. Piotr Barcz wraz z r. pr. Oskarem Lipińskim. Podczas webinaru omówione zostaną zagadnienia istotne z punktu widzenia kredytobiorców, zarówno w kontekście toczących się postępowań sądowych, jak i z punktu widzenia osób rozważających wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi. Przedmiotem analizy będzie m.in. wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r., a także przyszłe orzeczenia SN, których wydanie zaplanowano na dzień 7

Kredyt CHF u przedsiębiorcy nieważny.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący przedsiębiorców posiadających kredyty CHF. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2020 r., XXVI GC 586/20 w sprawie wskazał, że umowa kredytu w CHF to „kombinacja umowy kredytu złotowego zmodyfikowanego o instrument pochodny w postaci swapa walutowo-odsetkowego (CIRS)” i ma na celu obejście ustawy, co czyni taką umowę nieważną. Sądy zaczęły zatem dostrzegać inną argumentację dotyczącą nieważności umowy kredytu CHF, niż wyłącznie skutek abuzywnych zapisów w umowie. Powyższa

Ugody w sprawach kredytów CHF.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas informacje o propozycjach ze strony banków oferujących w przeszłości kredyty powiązane z CHF, co do zawierania z kredytobiorcami ugód sądowych czy też pozasądowych. Zalecenia takie skierował do banków przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który uważa że w ten sposób można rozwiązać problem kredytów udzielonych w CHF. W szczególności skupiono się na rozwiązaniu w postaci przewalutowania kredytu i rozliczania się z bankiem tak, jak gdyby kredyt od samego początku był kredytem złotowym, oprocentowanym

Wygrana w sprawie kredytu CHF c/a mBank (tzw. umowa „starego portfela” dawnego BRE Banku)

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie po ponad 5 latach procesu, wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem CHF, którego umowa została zawarta w 2006 r. z ówczesnym BRE Bank S.A. Decyzją Sądu kredytobiorcy wygrali powództwo w całości, otrzymując zwrot nadpłaconych ponad udzielony kapitał kredytu kwot wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego.  Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na znajdujące się w niej postanowienia abuzywne, które

Sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że w dniu 20 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 26 maja 1953 r. Wyrokiem z 1953 r. dwudziestodwuletni działacz opozycji został skazany na karę 6 lat więzienia oraz 2 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Na podstawie ustawy o amnestii orzeczona kara została złagodzona do

Kolejny sukces Kancelarii w sporze z Wojskowym Biurem Emerytalnym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z rozliczeniem świadczenia emerytalno – rentowego. W dniu 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uwzględniając odwołanie ubezpieczonego, wydał korzystny dla niego wyrok w sprawie o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ustalił, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał jej zmniejszenia, a w konsekwencji, że dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. Sąd Okręgowy, uwzględniając kształtującą się już linię orzeczniczą, ponownie podkreślił, iż organ rentowy wydając uprzednio decyzje o wygaszeniu czy